ПРЕДИСТОРИЯ

През 2019 г. и 2020 г. МОМ работи за подобряване на състоянието на подкрепата за непридружени малолетни и непълнолетни деца, търсещи международна закрила, като създаде две сигурни зони в регистрационно приемателните центрове в София -кв. Военна рампа и кв. Овча купел. И двете сигурни зони осигуряват безопасна среда за непълнолетни и малолетни деца, търсещи международна закрила, където те получават грижи и подкрепа, адаптирани към тяхната възраст, пол, религия и културен произход от обучени професионалисти, включително социални работници, психолози, правни експерти и преводачи.
 

Safety zones - IOM banner

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

Основната цел на проекта е да осигури непрекъснато функциониране на двете сигурни зони в РПЦ София -кв. „Овча купел“ и кв. „Военна рампа“ и да допринесе за подобряване на механизма за предоставяне на цялостна подкрепа на непридружени непълнолетни лица, търсещи международна закрила, включително за предоставяне на безопасна среда за настаняване, както и социална, психологическа и правна подкрепа, културно посредничество, устен превод и достъп до основни услуги за непридружените деца, търсещи международна закрила в България.

Постигането на горната цел ще повиши капацитета на националните органи в областта на убежището и миграцията, със специален акцент върху техните дейности в подкрепа на непридружени непълнолетни и малолетни деца и като цяло ще допринесе за постигането на целта на Програмата за вътрешни работи на НФМ 2014-2020 г. повишаване на капацитета на държавните институции в областта на убежището и миграцията.

Резултатите от проекта ще подпомогнат по-нататъшното повишаване на капацитета на компетентните органи и неправителствени организации в България, което е от съществено значение за правилното функциониране на системата за миграция и убежище в България. Резултатите от проекта ще включват и мерки, свързани с настаняване, осигуряване на безопасна среда и социална подкрепа, както и достъп до основни услуги, включително социална и психологическа помощ, в съответствие с нуждите на непридружените непълнолетни и малолетни лица, търсещи международна закрила, и в съответствие със стандартите в сферата и на база оценка на най-добрия интерес на детето за стотици непридружени малолетни и непълнолетни, настанени в двете сигурни зони в регистрационно приемаелните центрова в кв. Овча купел и кв. Военна рампа.

IOM staff with an unaccompaied minor 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

За да осигури непрекъснатото функциониране на двете зони за безопасност, МОМ ще извърши следните дейности:

Подкрепа за непридружени непълнолетни и малолетни лица:

· Осигуряване на непрекъсната социална подкрепа;

· Осигуряване на 24/7 охрана на обекта;

· Предоставяне на услуги за устен превод и културно посредничество;

· Предоставяне на социална, правна и психологическа подкрепа; достъп до общопрактикуващ лекар/медицинска помощ; покриване на медицински интервенции и закупуване на лекарства, ако е необходимо;

· Организиране на информационни сесии, включително за подкрепата, предоставяна от МОМ; правата и задълженията по време на производството за международна закрила; вътрешния ред на сигурната зоната ; производства по Дъблинския регламент; мерки за защита срещу COVID-19 и др.

· Оказване на подкрепа на непълнолетни, които посещават училище;

· Раздаване на нехранителни стоки – дрехи, хигиенни консумативи и други артикули при необходимост.

· Организиране на културни, художествени и спортни дейности, екскурзии до културни, исторически и природни забележителности.

Поддръжка на съоръжения в сигурните зони:

· Дребни ремонти и поддръжка;

· Закупуване/подмяна на материали, мебели и оборудване;

Координация с властите

· Координационни срещи с Държавната агенция за бежанците (ДАБ);

· Координиране и допълване на други партньори, включително във връзка с процедури по Дъблинския регламент;

· Информационните материали ще бъдат произведени и разпространени чрез партньорските мрежи на МОМ и онлайн.

 

Norway Grants logo
Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм – 2014-2021 г.