Публична обява за избор на изпълнител - канцеларски материали

 

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

Доставка на канцеларски материали по проект BG65AMNP001-1.006-0003-C01 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017 г., по проект BG65AMNP001-2.004-0007-C01 „Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 г., по проект BG65AMNP001-1.006-0001-C01 „Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017 г., по проект BGAMNP001-1.006-0002-C01 „Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017 г., по проект BGAMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017 г., по проект BG65AMNP001-2.004-0005-C01 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ по договор №812108-99/14.11.2017 г., по проект BG65AMNP001-3.005-0003-C02 „Информация и консултиране за доброволно връщане“ по договор №812108-61/09.10.2019 г., по проект BG65AMNP001-3.005-0004-C02 „Доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни“ по договор № 812108-60/09.10.2019 г., по проект BG65AMNP001-2.007-0003 Укрепване на капацитета за доброволно връщане“ по договор № 812108-3/28.01.2021 г., по проект  BG65AMNP001-2.007-0004 „Повишаване на информираността за трудова миграция в България“ по договор № 812108-4/28.01.2021 г., по проект BG65AMNP001-1.010 „Подкрепа за лица, търсещи убежище в България“ по договор № 812108-2/28.01.2021 г., финансирани със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., и проект BGHOMEAFFAIRS-3.003-0001-C01 „Повишаване осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“ по договор №812100-33/30.04.2020 г. в рамките на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

  • Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на Отговорния орган http://www.dmp.mvr.bg/
  • Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/
  • Интернет страницата на Международна организация по миграция, Мисия за България http://iom.bg/

Офертите на заинтересованите лица се подават до 17 30 ч на 11.05.2022 г.

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 30 ч. на 13.05.2022 г. в офиса на Международна организация по миграция.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iomsofia@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.