МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ 
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 

ОБЯВЯВА 

ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

  

Избор на изпълнител с предмет „Логистика за провеждане на информационни събития, включително откриващо и закриващо и обучения; Дизайн и изготвяне на информационни и промоционални материали, информационни банери, информационни табели; Изготвяне и отпечатване на заключителен информационен материал за популяризиране на резултатите от проекта и подкрепата на НФМ 2014-2021; Провеждане на спортни, културно-развлекателни и артистични дейности за непридружени деца; и Провеждане на екскурзии за непридружени деца до културно-исторически паметници, музеи, природни паркове“ по проект BGHOMEAFFAIRS-1.003-0003-C01 “Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила“ по договор №812108-38/14.06.2022 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“ 2014-2021 г. по Норвежкия финансов механизъм (НФМ). 

Документацията за участие в процедурата е достъпна на: 

Офертите на заинтересованите лица се подават до 17:30 ч на 07.12.2022 г. в непрозрачен запечатан плик. 

     Върху плика кандидатът посочва: 

  • Име и адрес на бенефициента: 

  • Мисия на Международна организация по миграция в България, гр. София, ул. „Цар Асен” № 77   

  • Име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес на кандидата; 

  • наименование на обекта на процедурата:  

  • следното предписание: „Логистика за провеждане на информационни събития, включително откриващо и закриващо и обучения; Дизайн и изготвяне на информационни и промоционални материали, информационни банери, информационни табели; Изготвяне и отпечатване на заключителен информационен материал за популяризиране на резултатите от проекта и подкрепата на НФМ 2014-2021; Провеждане на спортни, културно-развлекателни и артистични дейности за непридружени деца; и Провеждане на екскурзии за непридружени деца до културно-исторически паметници, музеи, природни паркове“ по проект BGHOMEAFFAIRS-1.003-0003-C01 “Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила“ по договор №812108-38/14.06.2022 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“ 2014-2021 г. по Норвежкия финансов механизъм (НФМ). 

„Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране”. 

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10:30 ч. на 09.12.2022 г. в офиса на Международна организация по миграция. 

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iomsofia@iom.int

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.