МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

Избор на изпълнител с предмет осигуряване на денонощна охрана и сигурност в сигурните зони за настаняване на непридружени малолетни и непълнолетни деца, търсещи международна закрила на територията на Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанци в гр. София кв. Овча купел и кв. Военна рампа по проект BGHOMEAFFAIRS-1.003-0003 „ Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила”, финансиран със средства от Програма „Вътрешни работи“ 2014-2021 по НФМ

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на Отговорния орган http://www.dmp.mvr.bg/

Интернет страницата на Международна организация по миграция, Мисия за България Do Business with Us: Procurement | IOM Bulgaria https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement

 

Офертите на заинтересованите лица се подават до 17 30 ч на 14.06.2022 г. в непрозрачен запечатан плик.

     Върху плика кандидатът посочва:

  • Име и адрес на бенефициента:
  • Мисия на Международна организация по миграция в България, гр. София, ул. „Цар Асен” № 77 
  • Име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес на кандидата;
  • наименование на обекта на процедурата:
  • следното предписание: осигуряване на денонощна охрана и сигурност в сигурните зони за настаняване на непридружени малолетни и непълнолетни деца, търсещи международна закрила на територията на Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанци в гр. София кв. Овча купел и кв. Военна рампа по проект BGHOMEAFFAIRS-1.003-0003 „ Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила”, финансиран със средства от Програма „Вътрешни работи“ 2014-2021 по НФМ

„Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране”.

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 30 ч. на 16.06.2022 г. в офиса на Международна организация по миграция.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iomsofia@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.