МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

Осигуряване на устен превод; писмен превод на документи и превод на информационни материали по проект BG65AMNP001-3.005-0004-C02 „Доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни“ по договор №812108-60/09.10.2019 г. и проект BG65AMNP001-2.007-0004-C01 „Повишаване на информираността за трудова миграция в България“ по договор № № 812108-4/28.01.2021 г., финансирани със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

  • Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на Отговорния орган http://www.dmp.mvr.bg/
  • Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/
  • Интернет страницата на Международна организация по миграция, Мисия за България http://bulgaria.iom.int

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23 59 ч на 17.02.2023 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 30 ч. на 21.02.2023 г. в офиса на Международна организация по миграция.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iomsofia@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, декларация на кандидата и проектодоговора на английски и български език във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.