Norway grants logo

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

Избор на изпълнител с предмет „Провеждане на спортни, културно-развлекателнии артистични дейности за непридружени деца; и Провеждане на екскурзии за непридружени деца до културно-исторически паметници, музеи, природнипаркове“ по проект BGHOMEAFFAIRS-1.003-0003-C01 “Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила“ по договор №812108-38/14.06.2022 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“ 2014-2021 г. по Норвежкия финансов механизъм (НФМ).

 

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Офертите на заинтересованите лица се подават до 17:30 ч на 30.03.2023 г. в непрозрачен запечатан плик.

    Върху плика кандидатът посочва:

➢ Име и адрес на бенефициента:

➢ Мисия на Международна организация по миграция в България, гр. София, ул. „Цар Асен” № 77  

➢ Име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес на кандидата;

➢ наименование на обекта на процедурата: 

➢ следното предписание: „Провеждане на спортни, културно-развлекателни и артистични дейности за непридружени деца; и Провеждане на екскурзии за непридружени деца до културно-исторически паметници, музеи, природнипаркове“ по проект BGHOMEAFFAIRS-1.003-0003-C01 “Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила“ по договор №812108-38/14.06.2022 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“ 2014-2021 г. по Норвежкия финансов механизъм (НФМ).

„Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране”.

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 30 ч. на 03.04.2023 г. в офиса на Международна организация по миграция.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iomsofia@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.