МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ 
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 

ОБЯВЯВА 

ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

  

за „Осигуряване на устен превод и писмен превод на документи“ по проект BG65AMNP001-3.005-0004-С02 „Доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни“  по договор №812108-60/09.10.2019 г, финансиран от Националната програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014 - 2020 г 

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23 59 ч на 10.10.2022 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/ 

 
Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 30 ч. на 13.10.2022 г. в офиса на Международна организация по миграция. 

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iomsofia@iom.int

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, декларация на кандидата и проектодоговора на английски и български език във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата. 

Пояснение по процедурата