МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

за „Логистика и кетъринг по организиране и провеждане на работни срещи и обучения“ по проект BG65AMNP001-1.006-0003-C02 “Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №812108-80/11.10.2017 г., финансиран със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. на ЕС Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23 59 ч на 11.08.2022 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 30 ч. на 15.08.2022 г. в офиса на Международна организация по миграция.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iomsofia@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, декларация на кандидата и проектодоговора на английски и български език във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата