ИСТОРИЯ НА МОМ - БЪЛГАРИЯ

България е основен член на МОМ от 1994 година. През 2000 г. влиза в сила официално Споразумение за сътрудничество между България и МОМ, ратифицирано от Народното събрание и последвано от Указ на Президента на Република България, който предоставя на Мисията на МОМ в България същите привилегии и имунитети, като тези, на специализираните организации на ООН по силата на Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните организации от 1947 г.

ПРЕГЛЕД НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ МОМ - БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

 • България е член на МОМ от 1994 г.
 • Мисията на МОМ - България е установена през 2000 г.   
 • През 2009 г. МОМ - България подписва Меморандум за разбирателство с МВР за доброволно връщане и реинтеграция на граждани от трети страни. През 2015 г. е подписано ново и по-детайлно Споразумение за сътрудничество за дългосрочно партньорство между МОМ и МВР.
 • МОМ - България има подписано Споразумение за сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика в сферата на трудовата интеграция.
 • Представители на Министерството на външните работи обикновено присъстват на срещи и заседания на Съвета на МОМ.

СТРУКТУРА НА МОМ - БЪЛГАРИЯ

Мисията на МОМ - България се състои от централен офис в гр. София, където е базирана, и един регионален информационно-консултантски център по интеграция на законнопребиваващи имигранти в гр. Бургас. МОМ разполага и с офис в гр. Харманли.

ЦЕЛИ НА МИСИЯТА НА МОМ - БЪЛГАРИЯ

МОМ - България се стреми да подпомага правителството в развиване и осъществяване на миграционни политики, отговарящи ефективно на съвременните миграционни реалности и предизвикателства, целящи оптимален баланс между спазването на принципите на свободно движение на хора, контролирането на нередовната миграция и защита на човешките права на мигрантите.

МОМ се стреми да подпомогне изграждането на стабилни структури за управление на миграцията, отговарящи на увеличаващите се външни миграционни потоци, да стимулира редовната и да предотвратява нередовната миграция, да разнообразява предлаганите услуги за мигранти, да информира обществеността по всички въпроси и аспекти на миграцията.

Предвид обществената и социална значимост на трафика на хора, МОМ - България ще продължава да следва своята дългосрочна стратегия, подпомагайки развитието на национални механизми за борба и противодействие на трафика на хора и подкрепа на жертвите на трафик.

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ НА МОМ - БЪЛГАРИЯ

1. Подпомагане на миграцията

 • Доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни.
 • Правна и психо-социална подкрепа.

2. Противодействие на трафика на хора

 • Връщане и реинтеграция на жертви на трафик.
 • Защита на жертвите.
 • Превенция.

3. Изграждане на административен капацитет

 • Обучения.
 • Оценка на нуждите, изготвяне на препоръки и подкрепа при реализирането им.

4. Интеграция

 • Предоставяне на подкрепа за интеграция на граждани на трети държави, законно пребиваващи в България, включително лица, получили международна закрила.
 • Организиране на информационни сесии и консултации по социална ориентация и културна адаптация.
 • Организиране на курсове по български език.

5. Подкрепа на мигранти

 • Оценка на нуждите и уязвимостта.
 • Предоставяне на социална, психологическа и легална помощ.
 • Екип от преводачи.
 • Предоставяне на материална подкрепа (дрехи и тн.).
 • Организиране на социални и културни събития за общността, както и насочени към приемащото общество.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Смесени миграционни потоци:

 • Граждани на трети страни
 • Лица, търсещи/получили международна закрила
 • Жертви на трафик на хора
 • Непридружени деца
 • Икономически мигранти
 • Мигранти, завръщащи се в страната по прозход

Сходно съдържание