Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, насърчаваща хуманната и регламентирана миграция в полза на всички, с присъствие в над 100 държави и подкрепяща 175 държави-членки за подобряване на управлението на миграцията. През 2019 г. МОМ е предоставила подкрепа на 30 милиона души, включително 23 милиона лица в процес на миграция (вътрешно разселени лица, мигранти и бежанци) и 7 милиона членове на приемащи общности. 

МОМ е посветена на насърчаването на хуманната и регламентирана миграция в полза на всички. Организацията предоставя услуги и консултации на правителства и мигранти. 

МОМ оказва съдействие за осигуряването на системно и хуманно управление на миграцията, да насърчи международното сътрудничество относно миграционните въпроси, да подпомогне в намирането на практически решения на миграционните проблеми и да осигури хуманитарна помощ на мигранти в нужда, било то бежанци, разселени лица или друг вид мигранти. Конституцията на МОМ изрично признава връзката между миграцията и икономическото, социалното и културното развитие, както и правото на свободно движение на хора. 

МОМ работи в четирите широки области на управление на миграцията: миграция и развитие, облекчаване на миграцията, регулиране на миграцията и справяне с принудителната миграция. Междусекторните дейности на МОМ включват популяризиране на международното миграционно право, насоки и дебати относно политики, защита на правата на мигрантите, миграция и здравеопазване и половото измерение на миграцията. 

В България, МОМ работи в тясно сътрудничество с правителствени, междуправителствени и неправителствени партньори. 

НАШИЯТ ФОКУС В България