ПРОЕКТ: „Връщане и реинтеграция на жертви на трафик на хора“

Logo

Проектът е финансиран от Националната програма на България по тематичен фонд "Сигурност"
на българо-швейцарската програма за сътрудничество

Обща цел на проекта е да подкрепи правителството на България в усилията му за борба с трафика на хора, като допринесе за подобряване на защитата, както на български граждани, станали жертви на трафик на хора, така и на чуждестранни граждани, трафикирани към България и същевременно да подобри административния капацитет на българските власти за осигуряване на закрила и помощ на жертви и свидетели на трафик.

Начална дата: 01.01.2015 г.
Крайна дата: 31.12.2018 г.
Срок на изпълнение: 48 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук

ПРОЕКТ: „Закрила на деца в контекста на бежанската и мигрантска криза в Европа“

EU flag   Bulgaria flag

Проектът е финансиран финансиран от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“
на Европейската комисия

Общите цели на проекта са:

предотвратяване на насилието срещу деца и зачитане на техните права по миграционния път, от точката на пристигане,в горещите точки, по време на транзит и в приемните центрове; подкрепа и подобряване на интегрирани национални системи за закрила на деца; изграждане на капацитет за служители на агенции за закрила на деца, на властите, отговарящи за убежището и миграцията, НПО, както и други лица, работещи за и с деца, включително доброволци; събиране на информация и наблюдение на ситуацията на децата бежанци и мигранти.

 

Брошурите за проекта може да откриете тук на следните езици: българскианглийскиарабскифарсикюрдскипащу и урду.

Плакат по проекта може да откриете тук.

Анализ по проекта може да откриете тук

Една от основните дейности по проекта е събирането на семейства, които са били разделени по една или друга причина в процеса на миграция, главно заради конфликти или опасности по миграционния път.

Дата на стартиране: 15.10.2016 г.
Дата на приключване: 14.04.2018 г.
Срок за изпълнение: 18 месеца

ПРОЕКТ: “Подкрепа за доброволно завръщане и реинтеграция на граждани на трети страни”

EU flag     Bulgaria flag

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е да допринесе за подобряване на управлението на връщането на граждани на трети страни чрез насърчаване и подпомагане на доброволното връщане, както и чрез повишаване на информираността на ГТС относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграцията им страните на произход и трети сигурни страни.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

Дата на стартиране: 13.10.2015 г.
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
Срок на изпълнение: 24 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

„Предоставяне на индивидуални консултации относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни и специализирани правни консултации”

EU flag    Bulgaria flag 

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е подобряване на управлението на връщането на граждани на трети страни чрез насърчаване и подпомагане на доброволното връщане и повишаване на информираността на гражданите на трети страни относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграцията им в страните на произход и трети сигурни страни.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

Дата на стартиране: 13.10.2015 г.
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
Срок на изпълнение: 24 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

ПРОЕКТ: “Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

EU flag    Bulgaria flag

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е да се фокусира върху:

подобряване на приемните условия, в частност предоставянето на психо-социални и юридически услуги; помощ за противодействие на трафика на уязвими мигранти и защита за непридружените малолетни деца; предоставяне на информация и консултации на граждани на трети страни относно възможностите за доброволно връщане.

 

Статус: ПРИКЛЮЧЕН

Начална дата: 23.11.2016 г.
Крайна дата: 30.09.2019 г.
Срок на изпълнение: 36 месеца

 

 

Проектът включва и AVRR компоненти.

 

Повече информация за проекта може да откриете тук.

 

ПРОЕКТ: „Разработване на специализирани модули за обучение на здравни специалисти, служители на правоприлагащите органи и обучители, по въпросите на здравето на мигрантите и бежанците, посветени на заразните болести и проблемите на психичното здраве“

EU flag 

Обща цел на проекта е да подготви различни категории здравни специалисти и служители на правоприлагащите органи за справяне със специфичните здравни нужди на мигрантите – например, граничните служители на Република България.

Основният фокус пада върху заразните болести и проблемите на психичното здраве. За тази цел МОМ организира обучения за съответните служители и здравни лица, които впоследствие да приложат разработените практики спрямо националния контекст.

Повече информация за проекта може да откриете тук.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

ПРОЕКТ– Предотвратяване на сексуалното и основаното на пола насилие над мигранти и подобряване на подкрепата за жертви

EU flag  IOM logo                         

Проектът е финансиран от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“
на Европейската комисия

Сексуалното и основаното на пола насилие (SGBV) е широко разпространено нарушение на човешките права както в световен мащаб, така и на европейско ниво. SGBV има и физическа, и психологическа форма, като включва домашно насилие, сексуален тормоз и насилие, вредни традиционни практики, експлоатация и трафик на хора. Жени и мъже, момичета и момчета, ЛГБТИ хора могат да станат жертви на такова насилие.

Основната цел на проекта е да укрепи капацитета на съществуващите услуги за подкрепа при SGBV, за да се координират по-добре и да бъдат достъпни за бежанци, мигранти и лица, търсещи международна закрила, станали жертва на SGBV, както и за потенциални жертви. Проектът също цели да повиши информираността сред тези общности и да ги овласти.

Проектът, с продължителност  от октомври 2018 г. до март 2020 г., се изпълнява от 12 Мисии на МОМ (Белгия, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Малта, Холандия, Полша, Словения и Испания) и осем партньори от НПО сектора: Legebitra (Словения), Le monde selon les femmes abl (Белгия), Fundación EMET Arco IrisAsociación RumiñahuiMovimiento por la Paz (Испания), Arq Psychotrauma Expert GroepRutgers, and Pharos (Холандия).

Проектът има следните конкретни цели и дейности, които ще бъдат изпълнени. Повечето от дейностите ще бъдат приспособени към специфичния национален контекст.

Укрепване и адаптиране на съществуващите услуги за подкрепа при SGBV с цел по-добра координация и включване на бежанци, мигранти и лица, търсещи международна закрила. Изграждане на капацитет за професионалисти, работещи със и за бежанци, мигранти и търсещи закрила лица, с цел по-ефективно идентифициране и справяне с нуждите на жертвите и потенциалните жертви на SGBV. Овластяване и информиране на бежанските и мигрантските общности и търсещите закрила относно SGBV, включително превенция, чрез регионална кампания за повишаване на информираността.

СтатусПРИКЛЮЧИЛ

Начална дата: 01 октомври 2018 г.
Крайна дата: 31 март 2020 г.
Срок на изпълнение: 18 месеца

За повече информация:   +359 2 93 94 774

  • 13 000+ разпространени информационни материали на 20+ езика;
  • 200+ информационни сесии, организирани с цел превенция на SGBV;
  • 1 анимационно видео налично на 20+ езика.

До края на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

  • Разработени/прегледани/допълнени Стандартни оперативни процедури (СОП)/Насоки в 8 страни;
  • Наръчник за овластяване (България);
  • 120+ обучения, организирани в 12 страни;

Прочетете повече за проекта на уебсайта на Регионалния офис за Европейската икономическа зона, Европейския съюз и НАТО тук.

 

ПРОЕКТ: “Закрила на уязвими мигранти и подкрепа за доброволни връщания и реинтеграция“

EU flag                                                                                                Bulgaria flag                         

Проектът е финансиран от подкрепата за Спешни мерки по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е да се фокусира върху:

подобряване на приемните условия, в частност предоставянето на психо-социални услуги и подкрепа за противодействие на трафик на уязвими мигранти, и закрила на непридружени деца; редоставяне на информация и консултации на граждани на трети страни относно възможностите за доброволно връщане; подкрепа за доброволно връщане в страните на произход.

 

Начална дата: 01.06.2017 г.
Крайна дата: 15.06.2019 г.
Срок на изпълнение: 24 месеца

 

 

Проектът включва и AVRR компоненти.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

 

Повече информация за проекта може да откриете тук