Програмата включва подкрепа за граждани на трети страни (ГТС), които желаят завръщането си в страната по произход и помощ по реинтеграция за най-уязвимите измежду тях. През 2017 г., МОМ България е подпомогнала 900 граждани на Афганистан, Пакистан, Ирак, Иран, Алжир, Монголия, Непал и други страни да се върнат у дома (вкл. е реализирала и 90 реинтеграции на уязвими лица).

Eкипът на МОМ България за Доброволно връщане и реинтеграция редовно предоставя помощ за доброволно връщане и реинтеграция на мигранти, които са решили да се завърнат в страните си по произход, както и повишава знанието на мигрантските групи за програмата за доброволно връщане и реинтеграция.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

Целевите групи на програмата ни за доброволно връщане и реинтеграция включват:

 • Мигранти, на които е бил предоставен статут на убежище или международна закрила.
 • Мигранти, чиято молба за убежище е била отхвърлена.
 • Нередовни мигранти.

НАШИТЕ УСЛУГИ

 • Индивидуални консултации с мигранти относно програмата ни за доброволно връщане и реинтеграция.
 • Помощ относно осигуряването на необходимите пътни документи.
 • Снабдяване със самолетни билети до страната  по произход.
 • Транспорт до Летище София за заминаване и подкрепа при институциите на летището.
 • Медицинска помощ и/или прегледи за уязвими лица преди заминаване, при нужда.
 • Предоставяне на парична помощ на всеки доброволно завърнал се в рамките на до 100 евро, която може да бъде увеличена до 150 евро при случаи с уязвими лица.
 • Предоставяне на реинтеграционна помощ след завръщането в страната по произход, която достига до 1000 евро (2000 евро за уязвими лица и семейства).
 • Предоставяне на ескорт за непридружените деца-мигранти или други уязвими завръщащи се от служител на МОМ до страната по произход.
 • Транзитна помощ от служител на МОМ.
 • Помощ при пристигане от служител на Мисията на МОМ в съответната държава по произход.
 • Помощ относно осъществяването на реинтеграционните мерки в съответната държава по произход.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯ ЕКИП

Можете да се свържете с нашия екип по Доброволно завръщане и реинтеграция на телефон +359 (2) 93-94-774 и чрез и-мейл на iomsofia@iom.int. Екипът ни се помещава в централния офис на МОМ на адрес София, ул. Цар Асен № 77.

ЗАКРИЛА НА ДЕЦА МИГРАНТИ И БЕЖАНЦИ

МОМ България предлага индивидуални консултации на непридружени деца мигранти и бежанци, събиране на семейства и изготвяне на информационни материали за правата и задълженията на децата. До края на 2017 г. в РПЦ Харманли над 50 непридружени деца са получили правна, психологическа или социална помощ, организирани са екскурзии и различни дискусии. В рамките на тази програма МОМ събра две семейства, като организира за първи път в България издаване на документи за пътуване на чужденци с цел събиране на семейство на територията на страната.

ПРОГРАМА ПО ЗАКРИЛА НА УЯЗВИМИ ЛИЦА

МОМ България реализира програма по закрила на уязвими лица с фокус върху подобряване условията на живот в центровете на Държавна агенция за бежанците (ДАБ). Дейностите включват:

 • екип от преводачи от редки езици;
 • ремонтни дейности на регистрационно-приемателни центрове (РПЦ) на ДАБ;
 • обучения;
 • раздаване на дарения, вкл. дрехи и хигиенни материали;
 • организиране на срещи;
 • информационни сесии и кампании.

Една от основните услуги, предоставяни от МОМ България, е работа на терен от три мобилни екипа (социален работник, психолог и юрист), които провеждат консултации с мигранти и лица, търсещи международна закрила в центрове на ДАБ и Дирекция „Миграция“ към МВР, информационни сесии на теми като права и задължения, добри хигиенни практики и др., извършват оценка на нуждите/уязвимост и раздават дарения. През 2017 г., мобилните екипи са извършили над 1500 консултации с над 500 лица, вкл. са закупили лекарства и/или са платили медицински разходи на над 100 крайно нуждаещи се мигранти. В рамките на тази програма и с цел укрепване на капацитета на национални институции и НПО, през 2017 г. МОМ България организира обучения по следните теми:

 • междукултурна компетентност;
 • психо-социална и здравна подкрепа;
 • работа с уязвими мигранти и лица, търсещи международна закрила;
 • идентификация и насочване на жертви на трафик сред лица, търсещи международна закрила;
 • работа с непридружени деца мигранти и бежанци.

Над 300 представители на национални институции и НПО са взели участие в обученията.