PROTECT – Предотвратяване на сексуалното и основаното на пола насилие над мигранти и подобряване на подкрепата за жертви

Проектът е финансиран от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“
на Европейската комисия

Сексуалното и основаното на пола насилие (SGBV) е широко разпространено нарушение на човешките права както в световен мащаб, така и на европейско ниво. SGBV има и физическа, и психологическа форма, като включва домашно насилие, сексуален тормоз и насилие, вредни традиционни практики, експлоатация и трафик на хора. Жени и мъже, момичета и момчета, ЛГБТИ хора могат да станат жертви на такова насилие.

Основната цел на проекта е да укрепи капацитета на съществуващите услуги за подкрепа при SGBV, за да се координират по-добре и да бъдат достъпни за бежанци, мигранти и лица, търсещи международна закрила, станали жертва на SGBV, както и за потенциални жертви. Проектът също цели да повиши информираността сред тези общности и да ги овласти.

Проектът, с продължителност  от октомври 2018 г. до март 2020 г., се изпълнява от 12 Мисии на МОМ (Белгия, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Малта, Холандия, Полша, Словения и Испания) и осем партньори от НПО сектора: Legebitra (Словения), Le monde selon les femmes abl (Белгия), Fundación EMET Arco IrisAsociación RumiñahuiMovimiento por la Paz (Испания), Arq Psychotrauma Expert GroepRutgers, and Pharos (Холандия).

Проектът има следните конкретни цели и дейности, които ще бъдат изпълнени. Повечето от дейностите ще бъдат приспособени към специфичния национален контекст.

  1. Укрепване и адаптиране на съществуващите услуги за подкрепа при SGBV с цел по-добра координация и включване на бежанци, мигранти и лица, търсещи международна закрила.
  2. Изграждане на капацитет за професионалисти, работещи със и за бежанци, мигранти и търсещи закрила лица, с цел по-ефективно идентифициране и справяне с нуждите на жертвите и потенциалните жертви на SGBV.
  3. Овластяване и информиране на бежанските и мигрантските общности и търсещите закрила относно SGBV, включително превенция, чрез регионална кампания за повишаване на информираността.

До края на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

  • Разработени/прегледани/допълнени Стандартни оперативни процедури (СОП)/Насоки в 8 страни;
  • Наръчник за овластяване (България);
  • 120+ обучения, организирани в 12 страни;
  • 13 000+ разпространени информационни материали на 20+ езика;
  • 200+ информационни сесии, организирани с цел превенция на SGBV;
  • 1 анимационно видео налично на 20+ езика.

СтатусПРИКЛЮЧИЛ

Начална дата: 01 октомври 2018 г.
Крайна дата: 31 март 2020 г.
Срок на изпълнение: 18 месеца

За повече информация:   +359 2 93 94 774

Прочетете повече за проекта на уебсайта на Регионалния офис за Европейската икономическа зона, Европейския съюз и НАТО тук.

 

IOM Bulgaria organized three trainings within the framework of the project, for a total of 60 first responders, specialized and general service providers. You can find the training materials here [BG only].

You can find the poster for the project in English here.
You can find the brochures for the project in five languages here: English, Arabic, Kurdish, Pashto and Dari.

You can find the videos for the project in five languages here: English, Arabic, Kurdish, Pashto and Bulgarian.

 

Партньори:
Project Partners