Новини
Local

IOM Bulgaria - Safe Zones Snapshot 2023

We're delighted to share IOM Bulgaria's Safe Zones Snapshot for 2023 

This report provides a comprehensive overview of IOM's activities and achievements in the two Safe Zones located in RRC Sofia throughout 2023.

 Key Figures from the Report:

2,569 Unaccompanied Minors (UAMs) accommodated in the two Safe Zones during 2023.

541 UAMs who received medical assistance, supported financially by IOM.

705 social and psychological consultations provided to UAMs.

These figures underscore the commitment of IOM to provide vital support and services to unaccompannied minors seeking inernational protection in Bulgaria.

We invite you to explore the report to gain deeper insights into our efforts and the impact we're making in fostering safer and more supportive environments.

The Safe Zones are managed within the framework of the project “Support for unaccompanied minors, seeking international protection” funded by the National Programme of the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

 

Имаме удоволствието да споделим доклада на Международна Организация по Миграция (МОМ) България за Сигурните зони през 2023 г - Safe Zones Snapshot 2023 

Този доклад предоставя цялостен преглед на дейностите и постиженията на МОМ през 2023 в двете Сигурни зони в РПЦ София.

Основни данни от доклада:

2 569 непридружени деца (НД), настанени в двете безопасни зони през 2023 г.

541 НД, които са получили медицинска помощ, с финансовата подкрепа от МОМ.

705 социални и психологически консултации, предоставени на НД от МОМ.

Тези цифри подчертават ангажимента на МОМ да предоставя жизненоважна подкрепа и услуги на непридружените деца, търсещи международна закрила в България.

Приканваме ви да разгледате доклада, за да получите по-задълбочена представа за нашите усилия и за въздействието, което оказваме в насърчаването на по-безопасна и подкрепяща среда.

Сигурните зони се управляват в рамките на проект "Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила", финансиран от Националната програма на Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ).