Новини
Local

МОМ България организира обучение за работа с непридружени непълнолетни лица, търсещи международна закрила

МОМ България организира обучение на тема "Работа с непридружени непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила в България" като част от изпълнението на проекта "Подкрепа за непридружени непълнолетни лица, търсещи международна закрила.

Обучението се проведе в рамките на четири дни -  два идентични блока (по два дни) с различни участници. Сред взелите участие бяха социални работници от сигурните зони на МОМ, представители на УНИЦЕФ, ВКБООН, Българския червен кръст, Фондация "Достъп до права" (ФАР), Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и Фондация "Асоциация Анимус". В обучението взеха участие и изнесоха презентации и представители на преходните жилища в Горна баня и Кризисния център за непридружени деца - чужди граждани и деца бежанци в риск в Русе.

participants in the training

Събитията започнаха с презентации от експерти на УНИЦЕФ, ВКБООН и МОМ за основните принципи на работата с деца. Участниците се запознаха с общите начини за идентифициране и насочване на непридружени деца, както и с четирите основни принципа на Конвенцията на ООН за правата на детето.

discussion during the event

След това експерти от УНИЦЕФ, ДАБ и социалните услуги представиха темата "Социални услуги и трайни решения". Те започнаха с кратък преглед на правната рамка за международна закрила и трайни решения, както и на процеса на събиране с членове на семейството. След това експертите споделиха опита си с настаняването на лица в социални услуги в България. Модулът завърши с обсъждане на предизвикателствата и добрите практики

the participants in the training during a workshop

Последният модул през първия ден беше представен от експерт от фондация "Анимус" и беше посветен на насилието, основано на пола. Участниците научиха как да разпознават признаците на преживяно насили, когато работят с непридружени непълнолетни, както и за различните форми на насилие основано на пола и за подходящия подход и реакция при случаи на насилие. Презентацията бе съпътствана и от дискусия, основаваща се на професионалния опит и конкретни случаи на присъстващите.

an IOM psychologist and a participant in the training

На втория ден от обучението психолог от МОМ проведе семинар за психосоциална работа с непридружени деца. По време на семинара участниците се запознаха със значението и процеса на психосоциална подкрепа, както и с психологическото и социалното въздействие на изкуството и социализацията. Семинарът предостави пространство за дискусии и обмен на опит и идеи.

A psychologist from IOM giving a presentation

В края на обучението друг психолог от МОМ България изнесе презентация на тема "Професионални граници и етика при работа с непридружени деца". Презентацията обхвана определението за професионални граници, начините за тяхното прилагане и значението на професионалните граници и етичните стандарти в тази сфера на работа. Презентацията беше последвана от дискусия, която позволи на участниците да обмислят своя опит и да се учат един от друг.

participants in the training during a group task

Обучението за работа с непридружени деца не само предостави практически инструменти, но и вдъхна надежда и оптимизъм на участниците, които се почувстваха вдъхновени да подкрепят непридружените деца  с внимание и емпатия.