Мисията на МОМ в България развива програми за противодействие на трафика на хора от 1999 г., които включват превенция, защита на жертви и изграждане на капацитет на институциите. До днес МОМ е подпомогнала над 2000 български жертви на трафик на хора. Над 75 български граждани са получили подкрепа от МОМ България само през 2017 г., включително помощ за връщане в България и реинтеграция. Проведени са и информационни кампании за мигранти и бежанци относно рисковете и мерките за закрила, свързани с каналджийство и трафика на хора.

Екипът за борба с трафика на хора на МОМ предоставя професионална помощ на жертви на трафик на хора, използвайки всестранен подход, който уважава човешките права и благосъстоянието на жертвата. Ние също така работим в партньорство с правителствени агенции и други неправителствени организации за укрепването на националния капацитет в борбата с трафика на хора чрез развитие на институционалния капацитет и партньорства.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целевите групи на нашата работа в борбата с трафика на хора включват:

 • Български граждани, които са идентифицирани като жертви на трафик на хора извън границите на Република България. Български граждани, които са идентифицирани като жертви на трафик на хора на територията на България, също могат да бъдат подпомогнати.
 • Чуждестранни граждани, които са били идентифицирани като жертви на трафика на хора на територията на Република България.

НАШИТЕ УСЛУГИ

Услугите, които предлагаме, включват, но не се изчерпват с:

 • Помощ на жертвите на трафик на хора за връщане в страната по произход
 • Реинтеграционна помощ за жертвите на трафик след тяхното завръщане, чрез която да постигнат продължителна реинтеграция.
 • Помощ чрез съвети и достъп до информация.
 • Юридическа помощ.
 • Психологическа помощ.
 • Оценка на нуждите и риска.
 • Безопасен и сигурен транспорт.
 • Медицински грижи.
 • Пакет хуманитарна помощ.
 • Социално подпомагане.
 • Помощ при намирането на работа.
 • Професионално образование и записване в училище.
 • Последващи сесии с жертви.
 • Услуги, свързани със защита на свидетели: осигуряване на безопасна среда и защита на свидетели на случаи на трафик на хора.
 • Други консултации и услуги според специфичните нужди на жертвите.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯ ЕКИП ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

Можете да се свържете с нашия екип за борба с трафика на хора на телефон +359 (2) 93-94-733 и чрез мейл на iomsofia@iom.int. Екипът се намира в централния офис на МОМ в София, ул. Цар Асен № 77.