Norway grants logo

 

 

 

 

 

MЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

Избор на изпълнител с предмет „Провеждане на спортни, културно-развлекателни и артистични дейности за непридружени деца; и Провеждане на екскурзии за непридружени деца до културно-исторически паметници, музеи, природни паркове“ по проект BGHOMEAFFAIRS-1.003-0003-C01 “Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила“ по договор №812108-38/14.06.2022 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“ 2014-2021 г. по Норвежкия финансов механизъм (НФМ).

 

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на Програмния оператор Обществени поръчки и процедури за избор на изпълнител (mvr.bg) https://www.mvr.bg/dmp/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-2014-2021/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB

Интернет страницата на Международна организация по миграция, Мисия за България https://bulgaria.iom.int

 

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

 

Офертите на заинтересованите лица се подават до 17 30 ч на 02.05.2023 г. в непрозрачен запечатан плик.

     Върху плика кандидатът посочва:

  • Име и адрес на бенефициента:
  • Мисия на Международна организация по миграция в България, гр. София, ул. „Цар Асен” № 77
  • Име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес на кандидата;
  • наименование на обекта на процедурата:
  • следното предписание: „Провеждане на спортни, културно-развлекателни и артистични дейности за непридружени деца; и Провеждане на екскурзии за непридружени деца до културно-исторически паметници, музеи, природни паркове“ по проект BGHOMEAFFAIRS-1.003-0003-C01 “Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила“ по договор №812108-38/14.06.2022 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“ 2014-2021 г. по Норвежкия финансов механизъм (НФМ).

„Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране”.

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 30 ч. на 04.05.2023 г. в офиса на Международна организация по миграция.

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iomsofia@iom.int.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.