МОМ България реализира програма по закрила на уязвими лица с фокус върху подобряване условията на живот в центровете на Държавна агенция за бежанците (ДАБ). Дейностите включват:

 • екип от преводачи от редки езици;
 • ремонтни дейности на регистрационно-приемателни центрове (РПЦ) на ДАБ;
 • обучения;
 • раздаване на дарения, вкл. дрехи и хигиенни материали;
 • организиране на срещи;
 • информационни сесии и кампании.

Една от основните услуги, предоставяни от МОМ България, е работа на терен от три мобилни екипа (социален работник, психолог и юрист), които провеждат консултации с мигранти и лица, търсещи международна закрила в центрове на ДАБ и Дирекция „Миграция“ към МВР, информационни сесии на теми като права и задължения, добри хигиенни практики и др., извършват оценка на нуждите/уязвимост и раздават дарения. През 2017 г., мобилните екипи са извършили над 1500 консултации с над 500 лица, вкл. са закупили лекарства и/или са платили медицински разходи на над 100 крайно нуждаещи се мигранти. В рамките на тази програма и с цел укрепване на капацитета на национални институции и НПО, през 2017 г. МОМ България организира обучения по следните теми:

 • междукултурна компетентност;
 • психо-социална и здравна подкрепа;
 • работа с уязвими мигранти и лица, търсещи международна закрила;
 • идентификация и насочване на жертви на трафик сред лица, търсещи международна закрила;
 • работа с непридружени деца мигранти и бежанци.

Над 300 представители на национални институции и НПО са взели участие в обученията.