ПРОЕКТ: „Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България“

EU flag                                                                                                Bulgaria flag                         

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на предвидените по проекта дейности е да допринесат за подобряване на обществената солидарност и толерантност на българското общество, в качеството му на приемащо общество, към законни мигранти, лица търсещи международна закрила или получили международна закрила в България. Специално внимание ще бъде обърнато на запознаване на българското общество с проблемите и потребностите на мигрантите и в особена степен на уязвимите мигранти, като непридружени деца, лица със здравословни проблеми, бременни жени, жертви на трафик на хора и др.

Начална дата: 11.10.2017 г.
Крайна дата: 11.10.2021 г.
Срок на изпълнение: 48 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

ПРОЕКТ: “Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила”

EU flag                                                                                                Bulgaria flag                         

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е да предостави подкрепа на граждани на трети страни (ГТС), пребиваващи законно в България, както и на лица, търсещи международна закрила или получили международна закрила, за улесняване на социалната, икономическата и културната им интеграция.

Начална дата: 11.10.2017 г.
Крайна дата: 11.10.2021 г.
Срок на изпълнение: 48 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук

ПРОЕКТ: „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица търсещи или получили международна закрила“

EU flag                                                                                                Bulgaria flag                         

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта: в рамките на този проект МОМ ще предоставя административна, правна, здравна, психологическа и социална помощ на лица, търсещи международна закрила (ЛТМЗ) или получили международна закрила в България (ЛПМЗ) със спeциално внимание към нуждите на уязвимите групи. Екипът от експерти, включително психолог, социален работник и юрист, ще предоставя услуги в РПЦ на ДАБ и в офисите на МОМ в София и Харманли.

Дата на стартиране: 07.12.2017 г.
Дата на приключване: 07.12.2020 г.
Срок за изпълнение: 36 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук

ПРОЕКТ: „Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“

EU flag                                                                                                Bulgaria flag                         

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е да осигури услуги за правна помощ и превод на граждани на трети страни, които са подали молба за международна закрила в България по смисъла на Директива 2011/95/ЕС, но още не са получили окончателно решение. Ще се предлагат и услуги за информиране и повишаване на осведомеността по отношение на правата и отговорностите на гражданите на трети страни (ГТС). 

Статус: АКТИВЕН

Дата на стартиране: 11.10.2017 г.
Дата на приключване: 11.10.2021 г.
Срок на изпълнение: 48 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук

ПРОЕКТ: „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“

EU flag                                                                                                Bulgaria flag                         

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е подобряване на услугите, предоставяни на лица, търсещи международна закрила (ЛТМЗ) чрез укрепване и повишаване на административния капацитет на национални институции и неправителствени организации (НПО), работещи с тези лица.

Статус: АКТИВЕН

Дата на стартиране: 11.10.2017 г.
Дата на приключване: 11.10.2021 г.
Срок на изпълнение: 48 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук

ПРОЕКТ: „Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“

EU flag                                                                                                Bulgaria flag                         

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта: в рамките на този проект МОМ ще предоставя социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи международна закрила във фазата на начална адаптация, както и идентификация и подкрепа на уязвими лица. Екип от експерти, съставен от психолог, социален работник и културен медиатор, ще предоставя услуги в РПЦ на ДАБ (София, с. Баня, Харманли и с. Пъстрогор) и в офисите на МОМ. С цел подобряване на координацията и комуникацията с институциите, консултиращият екип ще бъде подкрепен от експерти, които ще подпомагат планирането и насрочването на консултации, връзка с институции, достъп до здравни и социални услуги.

Статус: АКТИВЕН

Дата на стартиране: 11.10.2017 г.
Дата на приключване: 11.10.2021 г.
Срок за изпълнение: 48 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук

ПРОЕКТ: Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция

Norway grants logo                                                                                                                              Bulgaria flag                         

                  Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г.

Обща цел на проекта:

Целта на проекта е да допринесе за повишаване на информираността на ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и за риска от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Лицата от целевата група ще получат информация за правата и задълженията, които имат при законна миграция в страните от ЕС/ЕИП и ще повишат знанията си по теми, свързани с убежище и миграция като трафик на хора и каналджийство, риск от трудова експлоатация в ЕС/ЕИП и защита от експлоатация, условия за престой и работа, достъп до социални и здравни услуги и други.

Статус: АКТИВЕН

Начална дата: 30 април 2020
Крайна дата: 30 април 2024
Срок за изпълнение: 48 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

ПРОЕКТ: „Подкрепа за лица, търсещи убежище в България

EU flag                                                                                                Bulgaria flag                         

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е подобряване на механизма за социална и психологическа помощ за лица, търсещи международна закрила (ЛТМЗ), като ще бъдат идентифицирани и уязвимите лица и техните нужди, включително нуждите на непридружените деца, търсещи международна закрила (ТМЗ) и осигуряване на сигурна среда и социална подкрепа на непридружените деца ТМЗ.

Начална дата: 28.01.2021 г.
Крайна дата: 28.07.2022 г.
Срок на изпълнение: 18 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

ПРОЕКТ “Повишаване на информираността за трудова миграция в България

EU flag                                                                                                Bulgaria flag                         

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е да предостави подкрепа на потенциални трудови мигранти от Армения, Грузия и Молдова за улеснение на процеса на взимане на решение за преместване в България, като им предостави комплексна информация за условия за живот и работа в България. По този начин, проектът ще позволи на хората да вземат своето информирано решение, при обмисляне на възможността да се преместят в България и рискът от изпадане в ситуация на трафик / злоупотреби или нарушаване на техните правата ще бъде редуциран.

Проектът се изпълнява от Мисия на МОМ в България в координация и оперативно сътрудничество с мисиите на МОМ в Армения, Грузия и Молдова.

Начална дата28.01.2021 г.
Крайна дата31.12.2022 г.

Повече информация за проекта може да откриете тук

Полезна информация за граждани на Република Молдова

 

Постер на проекта

ПРОЕКТ „Укрепване на капацитета за доброволно връщане

EU flag                                                                                                Bulgaria flag                         

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта:

Подобряване на управлението на връщането в България чрез насърчаване и подпомагане на доброволното връщане на граждани на трети страни (ГТС). С изпълнението на целта ще се подпомогне прилагането на мерки за доброволно връщане и реинтеграция чрез изграждане на капацитет на институциите в България.

Стартова дата: 28.01.2021
Крайна дата: 28.01.2023
Време за изпълнение: 24 месеца

Повече за проекта може да откриете тук.

ПРОЕКТ „Информация и консултиране за доброволно връщане

EU flag                                                                                                Bulgaria flag                         

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

ПРОЕКТ:
 BG65AMNP001-3.005-0003-C02 „Информация и консултиране за доброволно връщане“ договор №812108-61/09.10.2019 г.

Обща цел на проекта е да допринесе за подобряване на управлението на връщането на граждани на трети страни в България чрез насърчаване и подпомагане на доброволното връщане и повишаване на информираността на гражданите на трети страни относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграцията им страните на произход и трети сигурни страни.

Начална дата: 09.10.2019 г.
Крайна дата: 31.12.2022 г.
Срок на изпълнение: 38 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

 

ПРОЕКТ „Реакция при извънредни ситуации за хора, бягащи от конфликта в Украйна“
PRM logo

 

Проектът е финансиран от Бюрото за бежанско население и миграция към Държавния департамент на САЩ.

 

Информация за проекта

Според българските власти 133 567 бежанци от Украйна са влезли в България от 24 февруари, от които са останали 61 196 души, включително 22 00 деца.[2] По-голямата част от бежанците от Украйна са жени и деца, което увеличава разделянето на семействата и уязвимостта към насилие, експлоатация и малтретиране. Прогнозите на ВКБООН и специалната оперативна група, сформирана от българското правителство, предвиждат между 100 000 и 500 000 бежанци да влязат в България от Украйна – безпрецедентен поток за страната. Все пак се очаква половината от тях да пътуват през България като транзитна страна. На 3 март 2022 г. страните членки на ЕС се съгласиха да активират Директивата за временна закрила. На 9 март 2022 г. Министерският съвет на Република България гласува в подкрепа на мярката. Директивата позволява на хората, които са се регистрирали като търсещи временна закрила в България, да получат достъп до социални и здравни услуги, образование и да могат да се включат пазара на труда в страната. В момента националната законодателна рамка се променя, за да се осигури достъп до всички права, предвидени в Директивата за временна закрила, и не е ясно кога точно украинските граждани ще могат да се ползват от пълния спектър от права в България. Според официалната информация около 27 325 лица са се регистрирали по Директивата за временна закрила от всички регистрирани украински граждани, които са влезли в страната без виза за престой до 90 дни.

С този проект МОМ ще допринесе за укрепване на качеството и обслужването на системата за прием в България при предоставяне на закрила и подкрепа за адаптиране на засегнати от конфликти хора от Украйна, в съответствие с националните ангажименти по прилагането на Директивата за временна закрила.

Дейностите по проекта ще включват:

- Увеличаване на мобилните екипи за защита на МОМ България (състоящи се от социални работници, психолози и преводачи) за осигуряване на защита и подкрепа за адаптиране на засегнати от конфликти лица от Украйна, пристигащи в България, с акцент върху уязвими лица, като деца (придружени и непридружени), самотни жени, домакинства, оглавявани от жени, лица в риск или жертви на трафик, хора с увреждания, лица със сериозни заболявания, лица с различен пол, сексуална ориентация и полова идентичност и преживели СПН, включително:

  • социално консултиране и подкрепа при достъп до социални услуги административна подкрепа при достъп до образователни услуги – детски градини, детски заведения и училища.
  • административна подкрепа при достъп до образователни услуги – детски градини, детски заведения и училища 
  • информационни сесии, индивидуално и групово консултиране 
  • подкрепа за достъп до заетост - търсене на работа и улесняване на достъпа до пазара на труда в България

- Извършване на оценки на нуждите, взимащи предвид пола, възрастта и многообразието, и предоставяне на първоначална подкрепа за достъп до здравни услуги (напр. плащане за интервенции и лекарства и придружаване) и достъп до ваучери за храна или нехранителни продукти

Начална дата: 01.03.2022 г.
Крайна дата: 31.12.2022 г.
Срок на изпълнение: 9 месеца

ПРОЕКТ „Спешна подкрепа за хора, бягащи от конфликта в Украйна“    

MRF logo                                                             CEB logo

 

 

Този проект е финансиран от Фонд Мигранция и Бежанци на Банката за развитие на Съвета на Европа.

 

Описание на проекта:

МОМ ще работи за установяване и подобряване на достъпа до основни услуги за защита за хора, бягащи от Украйна, и граждани на трети страни в уязвимо положение, пристигащи в България от Украйна. Това ще включва идентифициране на уязвими лица, като деца (придружени и непридружени), самотни жени, домакинства, оглавявани от жени, лица в риск или жертви на трафик, хора с увреждания, лица със сериозни заболявания, лица от различен пол, сексуални ориентация и полова идентичност и преживели насилие, основано на пола (GBV), нуждаещи се от закрила, директно предоставяне на услуги за закрила и помощ и, когато е необходимо, насочване към други организации или институции. Проектът също така ще включва обхват на най-рисковите групи от населението, за да им предостави информация за техните права, рискове за защита, как да осигурят самозащита чрез насърчаване на подхода за самопомощ, как да докладват престъпления и нарушения и как и къде да имат достъп охранителни услуги.  

Предвидените дейности по проекта са следните: 

1) Увеличаване на мобилните екипи за защита на МОМ България (състоящи се от правни консултанти, социални работници, психолози и социални медиатори) и звено за бързо реагиране (RRU) за предоставяне на подкрепа и пряка помощ на бежанци и мигранти в уязвими ситуации, заедно с преводачи, с фокус върху уязвими лица, като деца (придружени и непридружени), самотни жени, домакинства, оглавявани от жени, лица в риск или жертви на трафик, хора с увреждания, лица със сериозни заболявания, лица с различен пол, сексуална ориентация и полова идентичност и преживели насилие основано на пола.  

2) Увеличаване на групата от устни преводачи от украински и руски език, които да бъдат на разположение и на национални партньори при заявки на място и по телефона, за да се улесни комуникацията и културното посредничество на гражданите на трети страни. 

3) Предоставяне на пряка помощ и спешна подкрепа на украинци – според идентифицираните нужди – напр. разпределяне на хранителни пакети, нехранителни продукти, хигиенни и санитарни комплекти, осигурени и своевременно доставяни от МОМ съгласно вътрешни правила за възлагане на поръчки на организацията. 

4) Извършване на оценки на нуждите, чувствителни към пола, възрастта и многообразието, и осигуряване на подкрепа за достъп до здравни услуги (напр. плащане за интервенции и лекарства и придружител) и подслон (напр. финансова подкрепа за постоянно или транзитно настаняване), достъп до пари в брой за посрещане техните основни нужди (интервенции, базирани на пари) и/или достъп до културно посредничество/устен превод от група преводачи от руски и украински. 

5) Увеличаване на подкрепата за ранна адаптация, предоставяна от мобилните екипи за защита и Информационния център за мигранти в София, с акцент върху уязвимите лица и онези, които заявяват намерението си да останат в България, включително: 

- социално консултиране и подкрепа при достъп до социални услуги 

- административна подкрепа при достъп до образователни услуги – детски градини, детски заведения и училища 

- информационни сесии, индивидуално и групово консултиране 

- подкрепа за достъп до заетост - търсене на работа и улесняване на достъпа до пазара на труда в България 

- Курсове по български език – по заявен интерес и нужди 

Начална дата: 27.06.2022
Крайна дата: 31.12.2022
Срок на изпълнение: 6 месеца